Akte van statutenwijziging

Doorlopende tekst horende bij de akte van statutenwijziging van E.H.B.O. vereniging Drunen-Elshout.

Heden,de negentien december tweeduizend acht verschenen voor mij, Meester Robertus Henricus Maria Vlemmix, notaris met plaats van vestiging de gemeente Heusden

 1. Mevrouw Maria Johanna van Delft-Bruens.
 2. Mevrouw Hermina Maria Theresia van Engelen-Dix.
 3. de heer Cornelis Maria Petrus Van Delft.
 4. de heer Mustapha Zaabout.

Ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurslid, secretaris en bestuursleden tezamen thans vormende het voltallig bestuur van de te Drunen, gemeente Heusden, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: E.H.B.O. vereniging Drunen-Elshout, Welke is ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel onder nummer 40271286 En als zodanig bevoegd deze vereniging overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 

Inleiding

De comparante verklaarde:

 • dat in een vergadering gehouden te Drunen op vijfentwintig september negentienhonderd negenenvijftig is opgericht de vereniging: E.H.B.O. vereniging Drunen-Elshout gevestigd te Drunen, Beukstraat 13 feitelijk gevestigd Bachstraat 2 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant gevestigd te Tilburg onder dossiernummer V 271286;
 • dat in de oprichtingsvergadering de statuten werden vastgesteld en het eerste bestuur werd benoemd;
 • de algemene vergadering van de vereniging, gehouden te op achttien juni tweeduizenend,acht,, heeft besloten de statuten in een notariële akte op te nemen;
 • de comparanten heeft in die vergadering volmacht gekregen om de akte te doen verlijden en te ondertekenen;
 • van gemeld besluit en gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van gemelde vergadering;
 • de statuten als volgt luiden:

 

Naam en zetel

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Drunen-Elshout Zij is gevestigd in de gemeente Heusden

 

Doel

Artikel 2 Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 • het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie;
 • het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers;
 • een doelgerichte propaganda;
 • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

 

Duur

Artikel 3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3A De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, statutair gevestigd te Utrecht.

 

Lidmaatschap

Artikel 4 Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën leden onderscheiden worden. Voor elk van deze categorieën worden de rechten en plichten afzonderlijk vastgesteld.

Artikel 5 De leden zijn in het algemeen verplicht zo veel als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Alle overige verplichtingen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 6 Het lidmaatschap eindigt:

 • door de dood van het lid;
 • door opzegging van het lid;
 • door opzegging door de vereniging;
 • door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar, doch uiterlijk één en dertig juli van een kalenderjaar, voor aanvang van de nieuwe vervolgcursussen.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 • indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 • binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
 • binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Opzegging door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting kan plaatsvinden, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

 

Geldmiddelen

Artikel 7 De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

 

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De zittingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgende op die van de vergadering waarin het bestuurslid is gekozen of zoveel later als het bestuurslid dat wordt opgevolgd aftreedt.. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
 5. De functies van de secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar.
 6. Indien de functies van secretaris en penningmeester in een en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel in te stellen dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Algemene vergadering

Artikel 11 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 15

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. In de statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In bedoelde oproeping moet tevens worden medegedeeld waar een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel ter inzage ligt casu quo zal liggen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het besluit tot wijziging van de statuten moet genomen worden met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. Geen besluit tot statutenwijziging kan worden genomen zonder voorafgaande goedkeuring door het (dagelijks) bestuur van de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.
 7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Een besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van één maand met vermelding, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, doch slechts na overleg met het districtsbestuur, waaronder de vereniging ressorteert, casu quo het (dagelijks) bestuur van de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.
 2. De algemene vergadering stelt een bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Reglementen

Artikel 18 De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 

Goedkeuring

Van de voorafgaande goedkeuring door het (dagelijks)bestuur van de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht, blijkt uit de brief van deze organisatie de dato _ .

 

Partnerschap

Waar in deze akte is vermeld (thans) ongehuwd of ongehuwd en nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. +De comparant(en) is/zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te ……………. op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, aan de comparanten mededeling gedaan van- en een toelichting gegeven op- de zakelijke inhoud van deze akte. Tevens heb ik, notaris, de comparanten gewezen op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De comparanten verklaarden tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen, terwijl zij voorts verklaarden dat meerbedoelde mededeling van- en toelichting op- de zakelijke inhoud van deze akte inderdaad aan hen is geschied, dat zij tevens zijn gewezen op de gevolgen zoals hiervoor bedoeld en dat zij geen prijs stellen op volledige voorlezing van deze akte. Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.